Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är Sven Sterner, Lasarettsgatan 10B, 331 30 Värnamo, telefon 070-337 38 35, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Som uthyrare är jag skyldig se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • fjällhuset stämmer med beskrivningen
  • om du inte är nöjd med fjällhuset, så är det till mig du skall vända dig.

När blir min bokning bindande?

Både du och jag är bundna vid hyresavtalet så snart du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 50% av hyran.

Anmälningsavgiften skall betalas inom 2 veckor från det att jag sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Slutlikviden skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom en vecka, dock senast dagen före ankomstdagen.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har jag rätt att stryka din bokning.

Om slutlikviden ej betalas i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen, vilket följs upp av en skriftlig bekräftelse från mig.

Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 kronor.

Om du avbokar 60 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 80% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden.

Om jag lyckas hyra ut fjällhuset till någon annan, återbetalar jag ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 kr.

Men om det händer mig något?

Din hemförsäkring kan ge ett skydd. Kompletterande reseförsäkringar omfattar bl.a. avbeställningsskydd och olycksfall under vistelsen.

Vad har jag för rättigheter?

Om jag inte tillhandahåller fjällhuset i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat fjällhus vars skillnader mot det du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Jag måste då betala tillbaka allt det du betalat mig och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av fjällhuset. Ersättningen kan aldrig överstiga den hyra du betalat. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att jag sätter ned hyran.

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart dessa blivit kända för dig. Om du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden, och därmed ej givit mig möjlighet att rätta till eventuella brister kan du inte i efterskott kräva ersättning. Dina anspråk skall skriftligen göras inom två veckor för att du skall kunna få någon ersättning.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och jag måste godta den personen om jag inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela mig före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda fjällhuset väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda fjällhuset till något annat än vad som avtalats vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i fjällhuset eller på tomten, än motsvarande antal bäddplatser.

Har du ej beställt städning, måste du städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer jag att utföra städning på din bekostnad.

Om du ej kan nå stugan p.g.a. brister i det transportsätt du valt, kan stugan ej avbeställas.

Du förbinder dig att ersätta alla kostnader vid eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Skulle skadorna eller bristande städning medföra att nästkommande hyresgäst ej kan bo i stugan förbinder du dig att stå för dessa merkostnader.

Husdjur

Husdjur får normalt medtagas.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Både du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om fjällhuset inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller jag kunnat förutse eller påverka. Jag är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av fjällhuset.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till mig med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.